Scroll Top

ASİ-DER DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

SAMANDAĞ & ANTAKYA İLÇELERİ KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA,

DAYANIŞMA VE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Madde 1– Derneğin Adı: “Samandağ & Antakya İlçeleri Kültür, Yardımlaşma,  Dayanışma ve

Çevre Gönüllüleri Derneği”dir.

Madde 2– Derneğin Merkezi İstanbul il sınırları içerisindedir.

Madde 3– Derneğin şubesi yoktur ancak Genel Kurul kararı ile şube açabilir. Derneğin Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde dernek merkezinin bulunduğu yerde lokal açabilir.

DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Madde 4Amaç: İstanbul’da ikamet etmekte olan hemşehriler arasındaki sosyal ilişkileri sağlamak ve geliştirmek, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tesis edilmesini sağlamak, örf ve adetlerin yaşamasını sağlamak hemşehrilerin yararına park, bahçe, okul, kütüphane, spor tesisleri yapmak, sağlık kuruluşu sağlamak, çevreyi güzelleştirmek ve korumak amacıyla aktiviteler geliştirmek; bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerektiğinde idari ve mülki mercilerle görüşmeler yapmak.

Madde 5Yapılacak Faaliyetler:

 1. Hemşehriler arasındaki ilişkileri ve kaynaşmayı geliştirmek için kanuna uygun olarak ve mülki amirlikten izinli olmak şartı ile her türlü gece, davet, çekiliş v.s. şeklinde programlar düzenlemek,
 2. Hatay’ın ilçe veya köylerinde okul, kütüphane, spor tesisi, kültür merkezi v.s. tesislerin yapımı için çalışmak,
 3. Muhtaç ve fakir hemşehrilere cenaze, yiyecek giyecek, evlenme ve öğrenim gibi konularda yardımda bulunmak,
 4. Sosyal etkinlikler (dinletiler, spor müsabakaları, gezi, piknik, tiyatro v.s.) düzenleyerek birlikteliği pekiştirmek,
 5. Üyeleri maddi ve manevi dayanışmaya teşvik etmek,
 6. Samandağ ve Antakya ilçeleri ile köylerinde su, kanalizasyon, yerleşme düzeni, yol gibi önemli ihtiyaçların karşılanabilmesi için muhtar ile birlikte mülki amirlik kanalı ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 7. Yangın, sel, deprem gibi tabi afetlerle mağdur olan hemşehrilere maddi ve manevi bakımdan yardımcı olmak,
 8. Dernek üyelerinin istirahatını temin için lokal açmak ve işletmek,
 9. Samandağ ve Antakya ilçelerinin tanıtımı için broşür, kitap, takvim vs. bastırmak; basın-yayın kuruluşları ile (mülki amirlikten izinli olarak) işbirliği yapmak,
 10. Samandağ ve Antakya ilçelerinin milli zenginliklerine katkı sağlayan gelenek, görenek, folklor, kültür birikimlerini yaşatmak üzere hemşehriler ve dernek üyelerinin arasındaki bağlarını pekiştirerek kuşaklar arası kültür farklılıklarının, yabancılaşmanın önüne geçebilecek sosyal dayanışmayı kurmak,
 11. Dernek adına taşınır-taşınmaz mal almak, gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek,
 12. Dernek amacına ulaşmak için yapılacak faaliyetler kanunlara aykırı olamaz. Dernek, 2908 sayılı dernekler Yasasının öngördüğü şekilde her türlü bağışı kabul eder.

Madde 6- Aşağıda kimlikleri yazılı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler tarafından 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bir dernek kurulmuştur;

 

Adı ve Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri
Mesleği
Doğum Tarihi Uyruğu Adresi

YASAK FAALİYETLER

Madde 7– Dernek 2908 sayılı Kanunun 5.Maddesinde ayrıntılı biçimde belirtilen yasak faaliyetlerden hiçbiri ile uğraşmaz, hiçbir siyasi partinin propagandasını yapamaz; yine aynı kanunun 6.Maddesinde açıklanan hususlara titizlikle uyar, üyelerinin uyması için tedbir alır.

DERNEK ÜYELERİ

Madde 8– Derneğin iki (2) türlü üyesi vardır;

 1. Asıl Üye,
 2. Fahri Üye

Madde 9Asıl Üye: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, 2908 sayılı Dernekler Kanununun  4 ve 16.Maddelerinde belirtilenler hariç, herkes derneğe üye olabilir.

Madde 10- Fahri Üye: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, Genel Kurul kararı ile de bu ad altında üyeliğe kişilerdir. Fahri üyeler istedikleri zaman aidat öderler, Genel Kurulda oy kullanama hakkı yoktur.

ÜYELİĞE KABUL VE RED

Madde 11– Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç (30) gün içinde değerlendirerek üyeliğe kabul veya red kararını vermek ve sonucu müracaat sahibine yazılı bildirmek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 12– Derneğin tüzüğüne ve amacına aykırı durumları ve tutumları görülen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır, üyelikten çıkartılanlar bu kararlara karşı Genel Kurulda itirazda bulunabilirler. Genel Kurulun kararları kesindir, dernekten çıkan veya çıkartılan üyelerin içindeki yıla ait aidat borcunu ödemesi zorunludur. Çıkan ve çıkarılan üye derneğin para, mal ve hakları üzerinde hiçbir hak ileri süremez. Dernek ve amaçları aleyhinde faaliyetlerde bulunan üyelerin faaliyetlerinden dolayı her türlü sorumluluk kendilerine aittir, bu tür faaliyetlerden dolayı derneğin uğrayacağı zararları manen ve madden tazmin için gerekli yasal mercilere başvurma hakkı vardır.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 13– Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır, üye oy hakkını bizzat kendisi kullanır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 14– Dernek kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

DERNEK ORGANLARI

Madde 15– Dernekte;

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur. Tasfiye halinde ayrıca tüzüğün 38.maddesinde kuruluş ve görevleri belirtilen Tasfiye Kurulu oluşturulur. Bu organlar dışında dernek başka organlar da kurabilir, kurulan bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 16– Genel Kurul;

 1. İki yılda bir Ocak ayında olağan,
 2. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir (1) ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 17– Yönetim Kurulu genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantı günü, yeri, saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. Çoğunluğun sağlanamadığı ilk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az bir süre olamaz.

Toplantı yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak olan tüm üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple ertelenecek olursa bu durum, gerekçeleri belirtilmek suretiyle toplantı ilanının verildiği gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.

İkinci toplantı, ilk toplantının ertelendiği tarihten itibaren en geç iki (2) ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde  yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YERİ

Madde 18– Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yer dernek merkezinin bulunduğu yerdir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 19– Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu iki toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuna göre alınır. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyunun bulunduğu tarafın oyları kabul edilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 20– Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza koyarak toplantı yerine girerler. 19.maddedeki toplantı yeter sayısı sağlanamazsa durum bir toplantı ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanınca açılır, hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez, açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ile bir katipten oluşan Divan Heyeti  seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Katipler toplantı tutanağının düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21– Aşağıda bulunan hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurullarının ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin bütçe ve çalışma programının oluşturulması,
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bu mallar üzerinde lehte veya aleyhte ipotek veya sair haklar tesisi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Üyelerinin ödeyeceği aidat miktarının ve yönetim kurulu harcama yetkisi ile dernek kasasında saklanacak para miktarı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Mevzuatta ve tüzükte belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU

Madde 22– Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısını İlk Genel Kurul divan Heyeti başkanınca yönetilecek bir oturumla yapar ve kendi arasında üyeleri içinden bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu ayda bir kez dernek merkezinde olağan ve dileğinde her zaman toplanır. Olağan toplantılar önceden kararlaştırılmış gün ve saatte yapılır.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasıyla toplanır, kararlar oy çokluğu  ve açık oylama ile alınır. Oylama eşitlik olduğu takdirde başkanın oyuna üstünlük tanınır. Yönetim Kurulu üyeleri mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmedikleri takdirde üyelikten düşürülür, yerine en fazla oyu alan birinci yedek üye getirilir.

Yönetim Kurulu, üyelerinden herhangi ikisinin imzasını ile dernek temsil edilebilir.

Yönetim Kurulu kararları noterlikçe onaylanmış bir Karar Defterine yazılır. Kararın altı üyelerce imzalanır. Karara karşı üye muhalefet gerekçesini yazmak zorundadır, yoksa üyeler karara karşı olduklarını savunamazlar.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23– Yönetim Kurulu;

 1. Derneğin kuruluş amaçlarının gerçekleşmesi için çaba göstermek,
 2. Tüzük hükümlerini ve dernek yasalarını aynen uygulamak,
 3. Derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek, veya bu temsil yetkisini üyelerden birine veya birkaçına vermek,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
 5. Gelecek dönemin bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 6. Derneğe üyelik başvurularını kabul veya red etmek,
 7. Dernek adına borç almak, bağış kabul etmek, bağışta bulunmak, sözleşme yapmak,
 8. Dernek, Yönetim Kurulu üyelerinin en az herhangi ikisinin imzaları ile temsil edilebilir,
 9. Genel Kurul yetki verdiği takdirde dernek adına ve dernek amaçları için gayrimenkul almak satmak ve ipotek tesis etmek,
 10. Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ TAMAMLANMASI

Madde 24– Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle, yedek üyelerin de getirilmesinden sonra  üye tamsayısının yarısından aşağı düşmesi neticesinde Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendir.

 

Madde 25– Yönetim Kurulu başkanının, sekreterinin ve muhasibin görev ve yetkileri kanuna ve bu tüzüğe aykırı olamayacak şekilde alt bir düzeyle belirlenir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 26– Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu en az 3 ayda bir derneği denetleyip, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

Denetleme Kurulu, dernek işlerinin Yönetim Kurulu tarafından tüzüğe uygun yapılıp yapılmadığını denetler. Derneğin kayıt ve belgelerini inceler, kayıtların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını, Yönetim Kurulunun dernek amaçları doğrultusunda çalışıp çalışmadığını denetler. Denetimi yapılan hususlar Denetleme Kurulu raporunda gösterilir. Denetleme Kurulu lüzum halinde Genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 27– Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyelerin birlik ve beraberliğinin disipline edilmesi, uygulamaya konulan programın en iyi şekilde yürütülmesi, dernekte çıkabilecek anlaşmasızlıkları çözümleme için Genel Kuruldan geçirilmek üzere bir alt belge hazırlanarak derneğin iç denetim şekli belirlenir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 28– Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum tarihleri, ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 29– Derneğin gelirleri şunlardan oluşur;

 1. Üye giriş aidatları,
 2. Üye aidatları. Dernek üyeleri her yıl 60.000.000,-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) aidat öder, bu aidat aylık 5.000.000,-TL (Beşmilyon Türk Lirası) olarak ödenir,
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen çekiliş, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin malvarlığından sağlanan gelirler,
 5. Bağış ve yardımlar,
 6. Dernek tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulan yardım sandıklarının gelirleri,
 7. 2908 sayılı kanunun 42.maddesine göre derneğin kuracağı tesislerden sağlanan gelirler,
 8. Dernek amaçları doğrultusunda düzenlenmiş gezilerden sağlanan gelirler.

DERNEĞE YAPILACAK YARDIMLAR

Madde 30– Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette yardım kabul edemez ve bu tür kuruluşlara yardım edemez.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 31– Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Alındı belgelerine bağışta bulunan şahsın açık kimliği yazılarak imzası alınır. Bağış ve aidat toplayacak kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir ve mülki amire tescil ettirilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ HARCAMA YETKİSİ

Madde 32– Yönetim Kurulu başkanı 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki harcamaların yapılmasına Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri ile karar verebilir, ancak başkan bu harcamaları Yönetim Kurulu toplantısında açıkladıktan sonra yapabilir. Bu miktar Yönetim Kurulu tarafından iki katına kadar attırılabilir. Bu rakamın üzerindeki harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

DERNEĞİN PARASI

Madde 33– Derneğin parası milli bir bankada dernek adına açılacak bir hesapta muhafaza edilir. 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) altındaki rakamlar dernek kasasında saklanabilir. Yönetim Kurulu, muhasip üye ile birlikte herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile para çekme ve yatırma hususunda yetki verir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 34– Dernek ikametgahı amaç ve faaliyetleri için gerekli olandan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur.

DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Madde 35– Noterden tasdikli olup Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak tutulması zorunlu olan defterler aşağıdadır;

 1. Üye Kayıt Defteri,
 2. Karar Defteri,
 3. Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
 4. Demirbaş Eşya Defteri,
 5. Gelir Gider Defteri,
 6. Gelen-Giden Evrak Defteri,
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

Bu Belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

Madde 36– Derneğin yönetim yeri, her çeşit eklentileri, defterleri ve işlemleri her zaman en büyük mülki amirin görevlendireceği memurlar tarafından denetlenir. Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü belge, defter ve yazıların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 37– Olağan ve Olağanüstü gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerilerini yazılı biçimde üyeler bildirmek şartı ile tüzük değiştirilebilir. Toplantının yapılabilmesi için  Genel Kurulun yapılmasındaki yeterli çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’sinin kabul oyu gereklidir.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 38– 2908 sayılı Kanunun 50,51,52,53 ve 54.maddeleri saklı kalmak şartıyla dernek genel kurul kararı ile dernek feshedilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin ene az üçte ikisinin toplantıda bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda  tüzüğün ilgili maddesi gereğince  ikinci kez toplantı yapılır, bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülüp karara bağlanabilir. Feshe ilişkin karar toplantıda bulunanların üçte ikisinin kabul oyu ile alınır.

Derneğin feshine ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN TASFİYESİ

Madde 39– Dernek genel kurul kararı ile veya kendiliğinden feshedilirse mal varlığının tasfiyesi şu esaslara göre yapılır;

 1. Genel Kurul tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için 5 üyeden oluşan bir tasfiye kurulu oluşturur, Tasfiye Kuruluna bir üye Yönetim Kurulundan, bir üye Denetleme Kurulundan, üç üyede Genel Kurula iştirak eden üyelerden gizli oyla seçilir.
 2. Tasfiye Kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yapabilirler. Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu üyelerini tüzüğün 28.maddesinde belirtilen mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.
 3. Tasfiye Kurulu tasfiye öncesi bir bilanço çıkarıp derneğin mali ve ekonomik durumunu inceler ve yapılacak işleri karara bağlanır.
 4. Derneğe borçlular ile dernekten alacaklıların bir listesi hazırlanarak bu borç ve alacakların itfasını sağlar,
 5. Derneğin elindeki menkul ve gayri menkul malvarlığı nakde çevrilir. Bu işlemler için yapılacak masrafları Tasfiye Kurulu ödemeye yetkilidir. Tasfiye Kurulu, dernek malvarlığının muhafazası ve satışların sıhhati için gerekli önlemleri alır. Dernek malvarlığını nakde dönüştürdükten sonra tüzüğün 4.maddesinde belirtilen amaçlara tevsik edici belge karşılığında sarf eder. Arta kalan para hazineye devredilir.
 6. Yapılan bu işlemler Tasfiye kurulu tarafından dernek defterine işlenerek hesap ve defterler kapatılır.
 7. Tasfiye işlemleri fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır
 8. Tasfiye Kurulu tasfiye sonucunu bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirerek, derneğin dernekler kütüğünden kaydının silinmesini talep eder. Bu yazı ekinde derneğin tüm defter belgeleri ile yazışmaları ilgili makama teslim edilir.

Madde 40– Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 2908 sayılı Dernek Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 41– Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı günü izleyen en geç 6 ay içinde ilk Genel Kurul toplantısının yapılması ve organların oluşturulması zorunludur.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde 42– Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar bu tüzüğün 6.maddesinde isimleri kurucu olarak belirtilen üyeler geçici olarak Yönetim Kurulu görevini yürüteceklerdir.

YÜRÜRLÜK

Madde 43– Bu tüzük mahalli gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Metin ATLAN                          Sibel OKUR                  Hasan ÇEKMECELİOĞLU

Başkan                                      Üye                                       Başkan Yardımcısı

Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU                               İnan UÇAR

Üye                                                                                          Üye

Semih RENDE                                                                 Yılmaz GEZGİN

Üye                                                                                           Üye